ALGEMENE VOORWAARDEN Clubequipment.be een merk van Access Direct BE 0454.429.063

 

Artikel 1: ALGEMEEN  Deze voorwaarden zijn een integraal onderdeel van een verkoop of ingrijpen met onze klanten. De klanten worden geacht deze in hun geheel te hebben aanvaard hetzij anders bepaald door een uitdrukkelijke schriftelijke ontheffing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing, niettegenstaande andersluidende bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in de orders van onze aannemers, zelfs wanneer deze stipuleren als enige geldige te zijn.

ARTIKEL 2 DE KLANT De klant die een order plaatst wordt verondersteld daar ook de machtiging voor te hebben. Hij draagt alle verantwoordelijkheid jegens derden waardoor onze verantwoordelijkheid komt te vervallen.

ARTIKEL 3 LEVERINGEN Alle uitlevering is op risico en gevaar van de klant, zelfs in geval van levering inclusief vervoer.

ARTIKEL 4 RISICO OVERDRACHT Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of schade van de goederen zijn overgedragen aan de klant op de dag dat de goederen te zijner beschikking zijn in onze gebouwen, verlies bij levering of niet-levering in zijn kantoren of eender welke locatie.

ARTIKEL 5 CLAIM Om ontvankelijk te zijn, dient een vordering die voortvloeit uit schade, defecten, onvolledigheid, zichtbare of verborgen gebreken, per aangetekend schrijven, uiterlijk 5 dagen na levering worden gemeld. Bij het verstrijken van deze periode zal elke levering geacht worden als aanvaard door de koper en dit  zonder voorbehoud.

ARTIKEL 6 VERTRAGING EN OVERMACHT Overmacht is elke gebeurtenis die buiten de controle van de betrokken partijen plaatsvinden en die invloed hebben op de nakoming van haar verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, interne stakingen en stakingen bij leveranciers, bij vervoerders, bij de post, Uitputting van stock, brand, ongevallen, natuurrampen, regelgevende of administratieve moeilijkheden, douanecontrole, alsmede enig handelen of nalaten van een persoon of entiteit die buiten onze macht valt, en het verzuim van de klant geplande schema te respecteren of het gebruik van « goed-voor-druk », betaling van voorschotten, enz..

Zonder afstand te doen d.m.v. een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring zijn de termijnen louter indicatief en kunnen vertragingen als gevolg van overmacht of andere dwingende gebeurtenissen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de klant. Indien de overmacht zich voordoet terwijl de opdracht al gedeeltelijk is uitgevoerd en als de overmacht ​​de resterende leveringen vertraagt, moet de klant blijven de reeds geleverde goederen behouden en moet de volle prijs betaald worden van de gehele bestelling.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Onze potentiële aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de prijs van de levering, met uitsluiting van elke algemene schade of gevolgschade zoals het niet tijdig leveren of winstderving. Indien de klacht van de klant gegrond wordt geacht, is onze aansprakelijkheid beperkt, naar onze keuze, tot het terug nemen op onze kosten tegen het versturen van een kredietnota of een vervanging van de genoemde. De klant doet afstand van eventuele andere schadevergoedingen en interesten.

ARTIKEL 8 AANBIEDINGEN Onze aanbiedingen zijn enkel geldig voor een periode van vijftien dagen na verzending. Na deze tijd zal het aanbod worden onderworpen aan een uitdrukkelijke bevestiging van ons.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke verklaring is de prijs meegedeeld op de offerte of de bestelbon geen forfait en worden de eventuele wijzigingen of aanvullingen in meerkost gebracht, zonder de noodzaak om dit te bevestigen met een schriftelijk bewijs. De catalogi van de goederen en de omschrijving ervan vormen geen aanbod als zodanig.

ARTIKEL 9 Stalen Stalen of monsters worden gefactureerd en kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

ARTIKEL 10 BESTELLINGEN Alle bestellingen moeten vergezeld gaan van een aanbetaling van ten minste 30% van het totale bedrag van de aanbieding. We starten uitdrukkelijk pas het werk na betaling van het voorschot. Geen enkele wijziging van de oorspronkelijke bestelling kan worden gemaakt na onze aanvaarding zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In geen geval zal de hoeveelheden van de verschillende orders worden gecombineerd om een ​​volume korting te verkrijgen. Bij beëindiging van het contract door de opdrachtnemer, blijven wij definitief recht hebben op het betaalde voorschot, wij behouden onverminderd ons recht om verdere schadevergoeding te eisen in geval van grotere schade. Elke annulering door de klant na onze aanvaarding van de bestelling kan niet worden geaccepteerd. We kunnen de uitvoering van deze bestelling en de betaling van de prijs opeisen.

ARTIKEL 11 MAILINGS Voor mailings, zullen deze pas plaatsvinden na betaling door de klant van het volledige bedrag van de verzendkosten. Dit geldt niet in de berekening van het voorschot als bedoeld in punt 6 hierboven.

ARTIKEL 12 DRUKWERK In ieder geval, alle afdruktaken zijn onderworpen aan de regelgeving van Febelgra.

ARTIKEL 13 ANDERE PRODUCTEN De producten worden onder voorbehoud geleverd met een tolerantie van plus of min 5% in grootte, gewicht, hoeveelheid, het gewicht per vierkante meter en de specifieke afmetingen. Hetzelfde geldt voor kleine foutjes, zoals vlekken, naden, afwerking, enz.

ARTIKEL 14 RECLAME Reclame valt onder de verantwoordelijkheid van de adverteerders, ongeacht de vorm van verspreiding en ongeacht het medium. Voor reclame in de media en de aangesloten transacties, zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld:

–  Kwaliteit van de afdrukken en lay-out;

– Voor de goede afloop van aankondigingen van onze klanten, als de bijbehorende technische elementen niet in ons eigen beheer werden geproduceerd;

– Van de niet-naleving van verschijning en plaatsing van de reclame-uitingen.

In termen van reservering van advertentieruimte zullen annuleringen, schorsingen of wijzigingen alleen worden overwogen indien deze schriftelijk met ontvangstbewijs werden aangekondigd, onder voorbehoud van de inachtneming van de termijnen opgelegd door de publiciteitsaanbieder.

ARTIKEL 15 BETALING Tenzij anders aangegeven zijn onze prijzen altijd in euro vermeld, exclusief BTW en indien nodig zijn het transport en de verzekering extra voor de klant.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, tenzij anders bedongen en door ons aanvaard. Ontvangen wissels, cheques en geld leiden niet tot schuldvernieuwing of vrijstelling van deze clausule.

De klant kan geen aanspraak maken op een opschorting of vertraging van betaling t.o.v. de vervaldag.

In geval van niet-betaling met contant geld of binnen de vastgestelde termijn, wordt het officieel tussen partijen overeengekomen dat het totale bedrag van de factuur of het resterende saldo automatisch wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum 125 € per onbetaalde factuur. Deze vergoeding is verschuldigd van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving, door het enkele feit van te late betaling en in aanvulling op de conventionele vaste rente van 1% per maand vanaf de vervaldag tot betaling van het verschuldigde bedrag.

Voor elke factuur verzonden naar de klant en voor een bedrag van minder dan 25 € exclusief BTW, wordt een extra administratieve kost in rekening gebracht ten bedrage 10 €.

ARTIKEL 16 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en de bijkomende kosten.

Wij behouden ons het recht voor om als geregeld te beschouwen, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van faillissement, aangetoonde insolvabiliteit of elke wijziging in de juridische positie van de klant. In al deze gevallen zal de cliënt een schadevergoeding dienen te betalen ter waarde van 30%, of meer bij aantoonbare hoger schade, van het totale bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om niet betaalde of geweigerde goederen te verkopen aan eender welke partij (dit zelfs wanneer de goederen het merk dragen van de klant). In geval van terugname, zal de klant een vergoeding dienen te betalen ter waarde van 15% per maand dat de goederen werden ingehouden tot het moment van restitutie.

ARTIKEL 17 De plaats van handeling voor leveringen en betalingen is Herstal. In geval van betwisting van welke aard, en ongeacht de bestemming van de bestelling, zijn enkel de rechtbanken van Luik  bevoegd

 

(noot: dit is een vertaling van de enig geldende algemene voorwaarden origineel opgesteld in de Franse taal)